Tietosuojaseloste

TIETOSUOJASELOSTE KAMERAVALVONNASTA

Rekisterinpitäjä
Kiinteistö Oy Ins-Teräs Oy. Y-tunnus 0470279-8. Osoite PL 557, (Rantakatu 4) 90101 OULU.

Yhteystiedot rekisteriasioita varten
Toimitusjohtaja Pekka Sipola, pekka.sipola@nullheadteam.com, p. 040 546 8090

 1. Rekisterin nimi
  Seurahuoneen tilojen valvontakamerarekisteri
  Rekisterin oikeusperuste ja tarkoitus
  Rekisterinpitäjän oikeutettu etu (liitteenä tasapainotesti).

Rekisterinpitäjän omistamissa tiloissa osoitteessa Rantakatu 4 toimivat tahot harjoittavat luvanvaraista liiketoimintaa (alkoholin anniskelu Ravintola Hugo ja Petrellin Saluuna) minkä lisäksi tiloissa toimii Head Invest Oy:n pääkonttori, tilitoimisto Head Balance Oy ja Asianajotoimisto Astrea Oy. Kameravalvonnan tarkoitus on varmistaa, että toiminta voi tapahtua säännösten mukaisesti ja turvallisesti ja että mahdollisesti tapahtuneet ongelmatilanteet (väärinkäytökset, asiakkaiden väliset konfiliktit yms) voidaan luotettavasti selvittää.

 1. Rekisterin sisältö

11 valvontakameran tuottama kuva Kiinteistö Oy Ins-Teräksen tiloista ja siihen johtavista ovista. Kamerat kuvaavat seuraavia kohteita kiinteästi suunnattuna:

 1. Rakennuksen sivu Pakkahuoneenkadulle
 2. VIP-tilat (3 krs.)
 3. Porrasaula
 4. Petrellin ovi
 5. Roskakatos rakennuksen eteläpuolella
 6. Alkoholivarasto
 7. Puuportti Pakkahuoneenkadulle
 8. Keittiön sisäänkäynti
 9. Westerlundin aula
 10. Aulan portaat
 11. Seurahuoneen parven baari

  Tietolähteet

Tieto saadaan kiinteistöllä sijaitsevista kameroista, joista tuleva kuva tallennetaan palvelimelle.

 1. Tietojen luovutus ja vastaanottajat

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille kuin tarvittaessa ja tarkoituksen täyttämiseksi aina sille Seurahuoneen tiloja vuokrasopimuksen tai muun käyttöoikeuden perusteella hallitsevalle taholla joka tietoja rekisterin tarkoituksen toteuttamiseksi tarvitsee. Tahoja ovat ne Head Invest Oy:n, Head Balance Oy:n, Petrellin Saluunan tai Asianajotoimisto Astrea Oy:n työntekijän, joiden työtehtäviin rekisterissä olevien tietojen käsittely kuuluu. Tietoja luovutetaan vai siltä osin kuin ne koskevat ko. toimijaa ja luovuttaminen on välttämätöntä.  Tietoja voidaan luovuttaa myös poliisille tutkinnallisista syistä, mikäli poliisilla on esitutkintalain mukainen oikeus tietojen saamiseen. Tietoja ei siirretä rekisterinpitäjän EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

 1. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti.  Kuva tallennetaan palvelimelle, jota koskevan laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain Rekisterinpitäjän (hallituksen puheenjohtaja, jäsen, toimitusjohtaja tai työntekijä)  tai tiedon vastaanottajien työntekijöiden, hallituksen puheenjohtajan, jäsenten  tai toimitusjohtajan (ks. edellä) toimesta, joiden työn- tai toimenkuvaan se kuuluu.

 1. Tietojen säilytysaika

Tallenteita säilytetään maksimissaan kolme (3) kuukautta ellei tallenteen säilyttämiseen pidemmältä ajalta ole selosteen kohdassa ”tarkoitus) ilmenevää perustetta.

 1. Rekisteröidyn oikeudet ja oikeuksien toteuttaminen.

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista.  Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Rekisterissä olevalla henkilöllä on myös oikeus pyytää häntä koskevien tietojen poistamista rekisteristä. Ottaen huomioon rekisterin tarkoitus ja muotoja että tieto saattaa koostua yhtä aikaa kymmenistäkin tunnistettavista henkilöistä, ratkaistaan tällainen pyyntö tapauskohtaisesti.

 1. Henkilötietojen käsittelijän seloste käsittelytoimista

Erillistä selostetta ei laadita, koska rekisterinpitäjän organisaatiossa on alle 250 henkilöä eikä henkilötietojen käsittely aiheuta todennäköisesti riskiä rekisteröidyn oikeuksille ja vapauksille. Edelleen henkilötietojen käsittely on satunnaista eivätkä henkilötiedot sisällä erityisiä tietoryhmiä tai rikostuomioihin ja rikkomuksiin liittyviä henkilötietoja.

 

KIINTEISTÖ OY INS-TERÄS

Rantakatu 4, 90100 Oulu

 

 

 

 

 

 

 

 

LIITE: TASAPAINOTESTI – REKISTERINPITÄJÄN OIKEUTETTU ETU

 

Rekisterin tarkoituksessa kuvattu etu on kansallisen lainsäädännön mukainen. Etu on ilmaistu tarkoituksessa ja edustaa todellista ja välitöntä tarvetta.

Kameravalvonta on käytännössä ainoa tapa varmistaa kattavasti tarkoituksen toteutuminen eikä vastaavaan lopputulokseen päästä muutoin kuin nauhoittavalla kameravalvonnalla.

On yleisesti tunnettua, että ravintolatiloissa voi tapahtua asiakkaiden välisiä konflikteja, joita on perinteisesti selvitetty valvontakameroiden tallenteista. Tieto kameranauhoituksesta toimii myös ennaltaehkäisevänä seikkana. Kameravalvonta edesauttaa myös alkoholilainsäädännön noudattamista.  Jos tallentamismahdollisuutta ei olisi, ei mainittuja etuja voitaisi saavuttaa. Muiden tiloissa toimivien tahojen osalta tallentavissa kameroissa on kyse tilojen ja siinä olevan omaisuuden turvallisuutta takaava toiminto.

Käsittelytoimenpiteet ja tallentaminen eivät vaikuta rekisteröityyn. Kamerat ovat näkyvillä, joten rekisteröity tietää rekisteröinnistä. Tallentaminen turvaa myös rekisteröidyn etuja eikä ole todennäköistä, että rekisteröity vastustaisi rekisteröintiä. Tiloissa on käytännössä vain aikuisia. Rekisteröidyn edut tai oikeudet eivät syrjäytä rekisterinpitäjän etua.

Rekisteröityä koskevia tietoja ei käytetä muihin tarkoituksiin kuin rekisteriselosteen tarkoituksessa on mainittu. Käyttäjiä koskevia profilointeja tai automaattisia päätöksiä ei tehdä.

Rekisterinpitäjän oikeutettu etu puoltaa tallentavan kameravalvonnan sallimista.